Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:cachefilter

Cachefiltering

Cachefiltering kan op verschillende plaatsen in c:geo worden toegepast, b.v. op de Live Kaart, in Opgeslagen caches of bij het uitvoeren van online cache Zoeken. Op al deze plaatsen wordt hetzelfde filtermechanisme gebruikt.

Toegang tot filter

Filterinstellingen zijn bereikbaar via het optiemenu door op het filterpictogram te klikken.

Als er al een filter actief is, wordt deze weergegeven als een kopregel onder de titelbalk. door op deze kopregel te klikken, zijn ook de filterinstellingen te bereiken. De volgende schermafbeelding toont bijvoorbeeld zowel het filterpictogram als de filterkopregel (rood omcirkeld) waar het huidige filter is ingesteld om alleen caches van het type “Traditioneel” weer te geven.

Basisfiltering

Met basisfiltering kun je filteren op cachetype, moeilijkheidsgraad en terrein:

De volgende tabel beschrijft de filterfuncties:

Icoon Functie Omschrijving
ToepassenSluit het dialoogvenster en past de huidige filterinstellingen toe op de caches in de huidige context.
Annuleren Sluit het dialoogvenster en breekt de filterwijzigingen af.
Wissen Wist het huidige filter, b.v. zet het in een staat waarin niets is gefilterd (alle cachetypes aangevinkt, alle moeilijkheden/terreinwaarden geselecteerd).
Basis/Geavanceerd modus schakeaar Schakelt tussen de basis- en geavanceerd filtermodus.

De rest van het scherm is verdeeld in verschillende secties. U kunt filtercriteria instellen in meer dan één van deze secties. In dat geval worden ze gecombineerd met EN-logica. Als u bijvoorbeeld Cachetype instelt op Traditioneel en Moeilijkheidsgraad op 1.0-3.0, worden alleen caches gefilterd die beide van het type Traditioneel zijn en een Moeilijkheidsgraad hebben. ⇐ 3,0.

Cache Type Filter

Filter op cachetype. Gebruik selectievakjes om de cachetypes die u in de resultatenlijst wilt opnemen, aan of uit te zetten. Gebruik het selectievakje Alles selecteren om snel alle cachetypen te markeren/deselecteren.

c:geo ondersteunt meer dan 20 cachetypes van verschillende geocachingservices. Om de filterdialoog te vergemakkelijken, zullen sommige selecteerbare cachetypes dus andere cachetypes groeperen. Deze logica is zo goed mogelijk overgenomen van het gedrag van geocaching.com:

Icoon Cache Type Filter Filtert de volgende cache typen
Tradi Traditionele Cache, Geocaching HQ, Project APE Cache
Event Event Cache, Mega-Event Cache, Giga-Event Cache, Community Celebration Event, Geocaching HQ Celebration, GPS Adventures Exhibit,Geocaching HQ Block Party
Virtual Virtuele Cache, Locatieloze (Omgekeerde) Cache

Moeilijkheid/Terrein Filter

Filter op Moeilijkheidsgraad of Terrein. Gebruik de respectieve schuifregelaars om een reeks waarden te selecteren waarop je caches wilt filteren. Het filteren wordt inclusief gedaan, b.v. het instellen van de schuifregelaar op 1.5-3.0 omvat b.v. caches met Moeilijkheid 1.5 in het resultaat, maar niet die met Moeilijkheid = 1.0.

Merk op dat het instellen van het filter op het hele bereik (1.0-5.0) ook caches in het resultaat zal bevatten die helemaal geen Moeilijkheid / Terrein hebben (zoals bijv. door de gebruiker gedefinieerde caches).

Standaard status filter

U kunt hier filteren op de huidige status van de cache. In het geavanceerde filter heeft u meer keuzes.

Om caches toe te voegen of uit te sluiten in de status Actief, Uitgeschakeld of Gearchiveerd, markeer/demarkeer de respectievelijke knoppen aan de bovenkant van het filter.

De andere status opties kunnen allemaal één van de volgende drie waarden hebben:

Alle Caches hoeven niet op dit criterium gefilterd te worden.
Ja Alleen caches die aan dit criterium voldoen moeten in de resultaten worden meegenomen. Bijvoorbeeld, de instelling Gevonden op Ja zal alleen leiden tot gevonden caches in het filter resultaat.
Nee Alleen caches die NIET voldoen aan dit criterium zullen worden toegevoegd aan het resultaat. Bijvoorbeeld, de instelling Gevonden op Nee zal alleen leiden tot caches in het filter resultaat die niet gevonden zijn.

De volgende status filters zijn beschikbaar (De omschrijving vertelt wat er wordt gefilterd als je kies voor Ja):

Status Filter Omschrijving
Gevonden Filtert op caches die je hebt gevonden.
Eigendom Filtert op caches die van jou zijn.
Heeft Offline Gevonden log Filtert op caches waarvan je een lokaal opgeslagen offline log hebt.

Geavanceerde filtering

Om geavanceerde filterfuncties te gebruiken, zet u de Basis/Geavanceerde modusschakelaar aan. Dit zal de lay-out van het filterdialoogvenster veranderen in iets als dit:

In de modus Geavanceerd worden verschillende dingen toegevoegd aan de filterfunctie die in de volgende sectie worden beschreven.

Maken en verwijderen filter criteria

In de Basis-modus zijn de beschikbare filtercriteria vastgesteld op exact Cache Type, Moeilijkheidsgraad en Terrain. In de modus Geavanceerd kunt u vrij filtercriteria toevoegen of verwijderen om uw eigen persoonlijke filter op te bouwen. U kunt dezelfde filtercriteria zelfs meerdere keren toevoegen, b.v. om een filter te maken met meerdere tekststukken in de cachenaam.

Om een filtercriterium toe te voegen, tik je rechtsboven op de knop Filtercriterium toevoegen. Er wordt een dialoogvenster geopend met alle beschikbare filtercriteria:

Als je een van de criteria kiest, wordt het betreffende filter aan de lijst met criteria toegevoegd. Alle criteria worden uitgelegd hier.

Om een filtercriterium te verwijderen, tik je op het prullenbakpictogram in de rechterbovenhoek.

Om de volgorde van filtercriteria in de lijst te wijzigen, tik en sleep je op de rechter bovenhoek van het sleeppictogram .

Laden en opslaan van filters

Filteruitdrukkingen kunnen vrij worden opgeslagen en geladen met een door de gebruiker gedefinieerde naam.

Gebruik het pictogram “opslaan” om een filter op te slaan. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je een naam voor het filter kunt invoeren:

Gebruik het pictogram “Wijzigen” om een bestaand filter te laden of te verwijderen. Er verschijnt een dialoogvenster met alle bestaande filters, zodat je er een kunt selecteren en deze kunt laden of verwijderen met de respectievelijke knoppen:

Additionele filter opties

Extra filteropties zijn beschikbaar in de geavanceerde modus:

Functie Omschrijving
Gebruik OF in plaats van EN Gewoonlijk zijn de filtercriteria verbonden met behulp van een EN-logica (zoals beschreven in filter_basic:Basic mode). Als dit selectievakje is aangevinkt, zijn ze verbonden via OR-logica.
Filter omkeren Als dit selectievakje is aangevinkt, wordt de logica van het filter omgekeerd (met andere woorden: er wordt een NOT voor geplaatst). Alle cachefilters op de expressie ervoor worden nu NIET gefilterd en vice versa
Inclusief onduidelijke overeenkomsten In enkele situaties kunnen sommige filters niet worden geëvalueerd door c:geo. Voor niet lokaal opgeslagen caches kan het attributes-filter bijvoorbeeld niet worden geëvalueerd. Caches die in deze categorie vallen, worden 'niet overtuigend' genoemd omdat c:geo niet kan beslissen of ze aan de filtercriteria voldoen of niet. Normaal worden dergelijke caches NIET getoond in de resultatenlijst. Door dit selectievakje aan te vinken, kun je c: geo vertellen om dergelijke caches in de resultatenlijst te TONEN.

Beschikbare filter criteria

De volgende tabel bevat alle beschikbare filtercriteria. Die criteria kunnen worden gebruikt om willekeurig complexe filters op te bouwen in de modus Geavanceerd. In vervolgparagrafen worden enkele filtercriteria nader toegelicht.

Categore "Basis"

Filter Omschrijving
Cache Omschrijving Een tekstfilter voor de beschrijving van de cache
Cache Naam Een tekstfilter voor de naam van de cache
Cache Eigenaar Een tekstfilter voor de eigenaar van de cache
Cache Type Filter voor het cache type. Dit is een basisfilter welke is hier beschreven
Verstopt op Een datumfilter voor de verstopdatum van de cache
Status Filtert caches op het gebruik van diverse statussen zoals Gevonden, Eigendom, Uitgeschakeld of Gearchiveerd. Dit filter wordt hier in meer details uitgelegd.

Categorie "Details"

Filter Omschrijving
Cache Attributen Filters caches op Cache Attributen zoals “Aanbevolen voor kinderen” of “Stealth noodzakelijk”. Dit filter wordt hier in meer detail uitgelegd.
Cachegrootte Filtert caches op de grootte (bijv. Regular, Klein, Micro). Deze filtera worden hier in meer details uitgelegd.
Moeilijkheid Filtert caches op moeilijkheidsgraad. Dit is een basisfilter welke hier wordt uitgelegd.
Favorieten Filtert caches op toegewezen favorieten punten. Dit filter wordt hier in meer details uitgelegd.
Laatst gevonden Datum Een datumfilter voor de laatst gevonden datum van de cache.
Locatie Een tekstfilter voor de locatie van de cache (bijv. Land of Staat). Bij het typen van dit tekstfilter worden suggesties gedaan voor voltooiing, zoals “Duitsland” of “Beieren”, afhankelijk van de locaties van de caches die op uw apparaat zijn opgeslagen.
Log invoerFiltert caches op basis van inhoud die is opgeslagen in een van de logboekvermeldingen. Dit filter wordt hier in meer detail uitgelegd.
Aantal Logs Filtert caches gebaseerd op het aantal logs. Dit filter wordt hier in meer detail uitgelegd.
Oorsprong Filtert caches op basis van hun oorsprong, b.v. Geocaching.com of opencaching.de. Dit is een Dynamisch checkboxfilter.
Terrein Filtert caches op terreinwaarde. Dit is een basisfilter welke hier is beschreven.

Categorie "Gebruikerspecifiek"

Filter Omschrijving
Afstand Filtert caches op hun afstand vanaf een bepaald punt. Dit filter wordt hier in meer details beschreven.
Offline Log Een tekstfilter voor bestaande offline logs.
Persoonlijke Notities Een tekstfilter voor persoonlijke notities van de cache.
Opgeslagen lijsten Filtert caches op basis van hun aanwezigheid in een door de gebruiker gedefinieerde lijst. Dit is een Dynamisch checkboxfilter.
Opgeslagen sinds Ffiltert caches op basis van hun opslagleeftijd in c: geo (bijvoorbeeld hoeveel dagen geleden zijn de offline gegevens van deze cache voor het laatst vernieuwd).

Filter criteria details

Tekstfilters

Tekstfilters filteren op een tekst in een specifiek veld van de cachegegevens, b.v. Naam of Beschrijving. Ze werken allemaal op dezelfde manier en worden hier uitgelegd met Cache naam als voorbeeld.

Het type tekstfiltering kan worden geselecteerd door op de knop Type tekstfilter te klikken, die in eerste instantie de waarde Bevat toont. Het teksttype samen met de tekstwaarde die is ingevoerd in veld Zoektekst bepaalt welke caches worden gefilterd.

Filter Type Omschrijving
Is aanwezig Filtert alle caches waarin het gefilterde veld een niet-lege waarde heeft.
Is niet aanwezig Filtert alle caches waarin het gefilterde veld geen waarde of een lege waarde heeft.
Bevat Filtert alle caches waar het gefilterde veld de Zoektekst op elke positie bevat.
Begint met Filtert alle caches waar het gefilterde veld begint met de Zoektekst.
Eindigt met Filtert alle caches waar het gefilterde veld eindigt met de Zoektekst
Patroon Ffiltert alle caches waar de waarde van de gefilterde velden overeenkomt met het patroon in de Zoektekst. Je mag de jokertekens ? en * gebruiken. * staat voor nul, één of meerdere tekens, ? staat voor één teken. Patroon \'H?mburg*\' komt bijvoorbeeld overeen met b.v. \'Homburg\' of \'Hamburg at Night\' maar niet \'Een dag in Hamburg\' of \'Hahmburg\'

Gebruik het selectievakje Hoofdlettergebruik om te bepalen of tekstovereenkomst hoofdlettergevoelig moet zijn of niet.

Datumfilters

Datumfilters filteren op een datum in een specifiek datumveld van de cachegegevens, b.v. de verstopt op datum. Ze werken allemaal op dezelfde manier en worden hier uitgelegd met Verstopt op datum als voorbeeld.

Met dit type filter kun je zoeken naar een Van - Tot Datum-bereik, waarbij zowel Van als Tot optioneel leeg kunnen zijn. Klik op de respectievelijke knoppen naast het label Van / Tot om een datum in te stellen. In het dialoogvenster van de datumkiezer kun je de knop Wissen kiezen om de datum te wissen.

Status filter

Het statusfilter filtert op verschillende cachestatuswaarden en ziet er als volgt uit:

Om caches toe te voegen of uit te sluiten in de status Actief, Uitgeschakeld of Gearchiveerd, markeer/demarkeer de respectievelijke knoppen aan de bovenkant van het filter.

De andere status opties kunnen allemaal één van de volgende drie waarden hebben:

Alle Caches hoeven niet op dit criterium gefilterd te worden.
Ja Alleen caches die aan dit criterium voldoen moeten in de resultaten worden meegenomen. Bijvoorbeeld, de instelling Gevonden op Ja zal alleen leiden tot gevonden caches in het filter resultaat.
Nee Alleen caches die NIET voldoen aan dit criterium zullen worden toegevoegd aan het resultaat. Bijvoorbeeld, de instelling Gevonden op Nee zal alleen leiden tot caches in het filter resultaat die niet gevonden zijn.

De volgende statusfilters zijn beschikbaar (beschrijving zegt wat er wordt gefilterd als je Ja kiest):

Status Filter Omschrijving
Gevonden Filtert op caches die je hebt gevonden.
Eigendom Filters op caches die je bezit.
Opgeslagen Filters op caches welke lokaal opgeslagen zijn.
Eigen Favoriet Filters op caches waar je een favoriet aan hebt gegeven.
Op Watchlist Filters op caches die op je watchlist staan.
Premium Filtert op Premium caches (alleen op geocaching.com)
Heeft trackable Filtert op caches die minstens aan één trackable is gekoppeld.
Heeft eigen stem Filtert op caches die je een stem hebt gegeven.
Heeft offline Log Filtert op caches die je lokaal hebt opgeslagen met een offline log.
Opgeloste Mysterie Filtert op mysterie caches welke zijn beshouwd als opgelost. Een mysterie wordt als opgelost worden als het of aangepaste coördinaten heeft of een geldige met coördinaten gevulde eindbestemming heeft.

Attributen filter

De attributen filters filteren voor verschillende cacheattributenwaarden en zien er als volgt uit:

Vink meerdere cache-attributen aan om caches te filteren waaraan alle geselecteerde attributen zijn gekoppeld. Merk op dat geocaching.com ook toewijzing van negatieve attributen ondersteunt, tik nogmaals op attribuutsymbool om de negative-versie te selecteren.

Tik lang op een pictogram om de betekenis ervan als knopinfo te zien.

Gebruik de schakelaar Opnemen / Uitsluiten om te filteren op caches inclusief of exclusief alle geselecteerde kenmerken.

gebruik de Wissen knop in de rechterbovenhoek om snel alle cache attributen te deselecteren.

Cachegrootte filter

De groottefilter filtert voor cachegroottes zoals Regular, Klein en Micro), en ziet er als volgt uit:

Markeer alle grootte buttons waar je caches op wilt filteren. Gebruik de speciale Select all-knop om snel alle beschikbare formaatopties te markeren of te demarkeren.

Favorieten filter

Het favorietenfilter filtert op favoriete punten die aan een cache zijn toegewezen, en ziet er als volgt uit:

Gebruik de schakelaar Absoluut / Percentage om te kiezen of u wilt filteren op het absolute aantal favoriete punten of op het percentage favoriete logs in vergelijking met alle gevonden logs. Merk op dat de schaal van de onderstaande schuifregelaar zal veranderen/resetten als u deze waarde omschakelt.

Selecteer in de modus Absoluut op de schaal het bereik van favoriete punten die u wilt filteren. Het selecteren van het juiste punt van de schaal zal resulteren in het filteren van alle caches met > 1000 favoriete punten.

Gebruik in de modus Percentage de schaal om een percentagebereik tussen 0% en 100% te selecteren om te filteren.

Log Entry filter

Het logentry-filter filtert caches op basis van hun logboekvermeldingen en ziet er als volgt uit:

Je kunt ervoor kiezen om caches te filteren met een logboekvermelding:

  • door een specifieke gebruiker (bijv. EddieMuc), of
  • met een specifieke tekst (bijv. TFTC)

Gebruik de schakelaar Opnemen / Uitsluiten om te filteren op caches die met of geen een logitem hebben dat aan de geselecteerde criteria voldoet.

Logs Count filter

Het filter voor het tellen van logboeken filtert caches op basis van het aantal logboeken en ziet er als volgt uit:

Tik op de Aantal logs type combobox (oorspronkelijk ingesteld op Gevonden) om het type log te selecteren waarvan je de telling wilt filteren. Selecteer een van Gevonden, Niet gevonden of Alle logboeken.

Selecteer in de onderstaande schuifregelaar het bereik van het aantal logboeken waarvoor je caches wilt filteren. Door het juiste punt van de schuifregelaar te selecteren, worden alle caches gefilterd met > 1000 logs van het opgegeven type.

Afstand filter

Het afstandsfilter filtert caches op basis van hun afstand vanaf een bepaald punt, en ziet er als volgt uit:

  • Markeer het selectievakje Gebruik huidige positie om de afstandsberekening te baseren op je huidige GPS-positie
  • Voer een geldige WGS84-coördinaat in het tekstveld in om deze als basis voor de afstandsberekening te gebruiken.
  • Gebruik de onderstaande schuifregelaar om de min en max afstand (in kilometers/mijlen) van caches binnen het basiscoördinaat te selecteren die in het filterresultaat moeten worden opgenomen.

Dynamisch Checkbox filters

Dynamic Checkboxlist filtert filters voor een of meerdere waarden uit een meer dynamische lijst. Voorbeelden van filters die dit gebruiken zijn Oorsprong en Opgeslagen lijsten filter:

Markeer de items op de lijst die je in de resultatenlijst wilt zien. Gebruik de Voeg meer items toe om meer items te zien om toe te voegen.

This website uses cookies. These cookies are used to store your login status (if enabled) and your personal preferences (such as language selection). There are no tracking cookies or other scripts involved. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. If you do not agree please leave the website or delete the cookies anytime you want as they are not essential to use this website.More information about cookies
nl/cachefilter.txt · Laatst gewijzigd: 2024/05/06 15:09 door linstylemon