Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:offlinemaps

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
nl:offlinemaps [2019/12/07 12:18]
linstylemon [Downloading maps/themes]
nl:offlinemaps [2020/05/28 09:25] (huidige)
linstylemon Completed translation / delete fix me
Regel 1: Regel 1:
-FIXME **Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.**\\ //(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)// +====== Offline Kaart Tutorial ======
-====== Offline Map Tutorial ======+
  
  
Regel 6: Regel 5:
 ===== Inleiding ===== ===== Inleiding =====
  
- c: geo ondersteunt op [[https://www.openstreetmap.org | Openstreetmap]] gebaseerde offline vectorkaartbestanden met de indeling [[https://mapsforge.net | mapsforge]].+ c:geo ondersteunt op [[https://www.openstreetmap.org | Openstreetmap]] gebaseerde offline vectorkaartbestanden met de indeling [[https://mapsforge.net | mapsforge]].
  
  Met behulp van een offline kaart in C:geo in combinatie met opgeslagen caches kun je c:geo volledig offline gebruiken (bijvoorbeeld als je geen mobiele gegevensverbinding wilt of kunt gebruiken).  Met behulp van een offline kaart in C:geo in combinatie met opgeslagen caches kun je c:geo volledig offline gebruiken (bijvoorbeeld als je geen mobiele gegevensverbinding wilt of kunt gebruiken).
Regel 22: Regel 21:
  
 ^ Naam ^ gebied  omschrijving ^ Compatibiliteit ^ Kosten ^ ^ Naam ^ gebied  omschrijving ^ Compatibiliteit ^ Kosten ^
-|[[https://download.mapsforge.org|Mapsforge Map Repository]]|Wereld|This server hosts worldwide pre-built maps and POIs generated with the latest version of the mapsforge-writer plugins.\\ \\ //Please use their mirror server for your map downloads.//|Maps in directories V4 and V5 are compatible with c:geo.\\ V3 maps can be used if you enable "Old Mapsforge V3" in c:geo [[.mainmenu:settings#mapsforge_api|settings]], but we do not recommend using this version any longer.\\ Custom theme files are not offeredthe map files work best when using the c:geo default theme.|Free to use+|[[https://download.mapsforge.org|Mapsforge Map Repository]]|Wereld|Deze server host wereldwijd vooraf gebouwde kaarten en POI's die zijn gegenereerd met de laatste versie van de mapsforge-writer  plug-ins.\\ \\ //Gebruik s.v.p. deze mirrorserver voor je kaartdownloads.//|Kaarten in de mappen V4 en V5 zijn compatibel met c:geo.\\ V3-kaarten kunnen worden gebruikt als je "Oude Mapsforge V3" in c:geo'[[.mainmenu:settings#mapsforge_api|instellingen]] inschakeltaangepaste themabestanden worden niet aangebodende kaartbestanden werken het beste bij het gebruik van het c:geo standaardthema.|Gratis
-|[[https://openandromaps.org|OpenAndroMaps]]|World|OpenAndroMaps offers downloadable vector maps for smartphones for free|Use the "Multilingual V4-maplink to download the compatible version of the map.\\ We recommended to use theses maps together with the matching OpenAndroMaps map theme "Elevate4" which can also be downloaded on their website. |Free to useDonation appreciated+|[[https://openandromaps.org|OpenAndroMaps]]|Wereld|OpenAndroMaps biedt gratis downloadbare vectorkaarten voor smartphones.|Gebruik de link "Meertalige V4-kaartom de compatibele versie van de kaart te downloaden.\\ We raden aan om deze kaarten te gebruiken in combinatie met het bijpassende OpenAndroMaps-kaartthema "Elevate4" dat ook op hun website kan worden gedownload. |GratisDonaties worden erg gewaardeerd
-|[[https://freizeitkarte-osm.de|Freizeitkarte OSM]]|Europe|Map files for Garmin devices and android smartphones.|Very detailed mapsbut requires the corresponding theme (also available for download on their website) to have a correct view.|Free to useDonation appreciated|+|[[https://freizeitkarte-osm.de|Freizeitkarte OSM]]|Europa|Kaartbestanden voor Garmin-apparaten en Android-smartphones.|Zeer gedetailleerde kaartenmaar vereist het bijbehorende thema (ook beschikbaar om te downloaden op hun website) voor een juiste weergave.|FrratisDonaties worden erg gewaardeerd|
  
-The table above does only provide some examples of map providersthere are more of them out there+De bovenstaande tabel geeft slechts enkele voorbeelden van kaartproviderser zijn nog meer providers aanwezig.
  
-===== Installation =====+===== Installatie =====
  
 <WRAP center round info 100%> <WRAP center round info 100%>
-Users reported, that some (vendor) tools used to transfer files between PC and smartphone might corrupt or alter the files during transferTherefore we recommend to download all files directly onto your smartphone and use a good file explorer on the device to decompress/copy/move the files as described below.+Gebruikers meldden dat sommige (verkoper) tools, die worden gebruikt om bestanden tussen pc en smartphone over te zetten, de bestanden tijdens de overdracht kunnen beschadigen of wijzigenDaarom raden we aan om alle bestanden rechtstreeks naar je smartphone te downloaden en een goede bestandsverkenner op het apparaat te gebruiken om de bestanden te decomprimeren kopiëren verplaatsen zoals hieronder beschreven.
 </WRAP> </WRAP>
  
-==== Map files ====+==== Kaartbestanden ====
  
-The downloaded offline map file needs to be stored onto your device in a folder of your choiceIf the downloaded file is compressed (''*.zip''you need to decompress it firstThe correct file extension of the map file is ''*.map'' (e.g. ''germany.map'').+Het gedownload kaartbestand moet worden opgeslagen op je apparaat in de map van je keuzeAls de bestanden zijn ingepakt (''*.zip''moet je ze eerst uitpakkenDe correcte extensie van het bestand is ''*.map'' (bijv. ''netherlands.map'').
  
-If you want to install several map files for usage with c:geo, you should store all of them into the same folderAs c:geo is later on configured to search for maps in a specific folder, all of them will be selectable in c:geo.+Als je verschillende kaartbestanden wilt gebruiken met c:geo dien je ze allemaal in dezelfde map op te slaanZodra c:geo is geconfigureerd zullen de kaarten in de specifieke map worden gezocht en zullen ze allemaal te selecteren zijn in c:geo.
  
 {{:en:offlinemap_mapfile_location.jpg?direct&400|}} {{:en:offlinemap_mapfile_location.jpg?direct&400|}}
  
-For this tutorial, let us assume you stored the map file(s) to ''/sdcard/mymaps''.+Voor deze tutorial gaan we er vanuit dat de kaart wordt opgeslagen in ''/sdcard/mymaps''.
  
-==== Themes ====+==== Thema'====
  
-If you (optionallyalso downloaded a theme file for your offline mapyou need to store it onto your device it in addition to the map files.+Als je ook (optioneeleen thema bestnd voor je offline kaart hebt gedownloadmoet deze opgeslagen worden bij de bestanden van de kaart bestanden.
  
-Typically the downloaded theme is compressed (''*.zip''and needs to be extracted before it can be used by c:geo. The compressed file usually contains some folders and a lot of small filesPlease make sure you keep this structure untouched when decompressing the file.+Het thema wat je hebt gedownload zal ingepakt (''*.zip''zijn en moet worden uitgepakt alvorens deze gebruikt kan worden door C:geo. Het ingepakte bestand bevat meestal een aantal mappen met een heleboel kleine bestandenZorg dat je deze structuur niet verandert wanneer je de bestanden uitpakt.
  
-All of the resulting folders and files need to be stored below a folder of your choice on your device+De uiteindelijke mappen en bestanden moeten worden opgeslagen in een map van je keuze op je apparaat.
  
 {{:en:offlinemap_themefile_location.jpg?direct&400|}} {{:en:offlinemap_themefile_location.jpg?direct&400|}}
  
-For this tutorial, let us assume you stored the theme(s) to ''/sdcard/mythemes''.+Voor deze handleiding gaan we er vanuit dat je thema('s) worden opgeslagen in ''/sdcard/mythemes''.
  
-===== Configuration =====+===== Configuratie =====
  
-Once you finished storing the map files (and optionally themes) onto your deviceyou need to configure c:geo to use the correct directories for finding the maps/themes.+Wanneer je klaar bent met het opslaan van de kaartbestanden en eventuele thema's op je apparaatmoet je de juiste locatie van deze bestanden gaan configureren zodat c:geo de juiste locatie kan vinden.
  
-You will find the corresponding settings in c:geo Menu -> Settings -> MapA detailed description of this setting menu can be found [[.mainmenu:settings#map|here]].+Je vindt de overeenkomstige instellingen in het c:geo Menu -> Instellingen -> KaartJe kunt een gedetailleerde omschrijving van het instellingen menu [[.mainmenu:settings#map|hier]] vinden.
  
-At the beginning the related settings will be empty:+In het begin zijn de gerelateerde instellingen leeg:
  
 {{ :en:offlinemap_settings_empty.png?direct&400 |}} {{ :en:offlinemap_settings_empty.png?direct&400 |}}
  
-In this menu you need to select the directorywhere you have stored the map files (and themes) in the previous step of this tutorial. +In dit menu moet je de locatie van de kaart- en thema bestanden selecterendie je zojuist in de vorige stap van deze handleiding hebt opgeslagenIndien je ons voorbeeld hebt gebruikt, configureer je de locatie als volgt:
-Sticking to our example above you need to configure the following directories here: +
-^ Menu item ^ Setting ^ +
-|Directory with offline maps|/sdcard/mymaps| +
-|Map Themes Directory|/sdcard/mythemes|+
  
-To select these folders simply click on the related menu item. c:geo will then automatically scan your folders trying to find the map files and offer the corresponding directory to be selectedIf the list already contains the correct directory you can directly select it, if your map/theme directory is not listed you have to click the ''Choose directory'' button at the top to manually select/enter the directory.+^ Menu item ^ Instelling ^ 
 +|Locatie van de offline kaarten|/sdcard/mymaps| 
 +|Locatie van de thema's|/sdcard/mythemes| 
 + 
 +Om deze mappen te selecteren klik je eenvoudig op het gerelateerde menu item. c:geo zal dan automatisch je map gaan scannen en de bestanden op deze locatie selecterenAls deze map al eerder is geconfigueerd en al in het menu item staat, zullen deze automatisch al worden geselecteerd. Als er niets staat klik je op de ''Kies directory'' button bovenaan om handmatig de locatie te bepalen en te selecteren.
  
  
Regel 78: Regel 77:
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-On some devices finding the right folder might be frustratingas the same folder is mounted under different paths at the same timewhereas the visibility of these paths might be different from app to app. A typical example is, that ''/sdcard/mymaps'' might instead be shown as ''/storage/emulated/0/mymaps'' or something like ''/storage/1234-5678/mymaps''. \\ +Op sommige apparaten kan het frustrerend zijn om de juiste map te vindenomdat dezelfde map tegelijkertijd onder verschillende paden is gekoppeldwaardoor de zichtbaarheid van deze paden er van app tot app verschillend uit kunnen zien. 
-Due to the many different implementations depending on vendor, model, Android version and device configuration, we can't give a generic informationbut you have to find the correct path on your device.+Een typisch voorbeeld hiervan is dat soms ''/sdcard/mymaps'' wordt getoond in plaats van ''/storage/emulated/0/mymaps'' of zoiets als ''/storage/1234-5678/mymaps''. \\ 
 + 
 +Vanwege de vele verschillende implementaties, afhankelijk van leverancier, model, Android-versie en apparaatconfiguratiekunnen we geen algemene informatie gevenen zul je zelf het juiste pad op het apparaat moeten vinden.
 </WRAP> </WRAP>
  
-If you select ''Choose Directory'' some file explorer (appearance differs depending on Android version and installed third-party tools) will be openedwhere you can browse your folders and choose the correct directory.+Als je '' Kies map '' selecteert, wordt er een bestandsverkenner geopend (het uiterlijk verschilt afhankelijk van de Android-versie en geïnstalleerde tools van derden), waar je door de mappen kunt bladeren en de juiste map kunt kiezen.
  
- +De volgende afbeeldingen tonen twee verschillende typische bestandsverkenners en visualiseren de stappen die nodig zijn om te bladeren en je kaartmap te selecteren volgens ons voorbeeldVoor het instellen van de themamap zijn de stappen identiekmaar moet je  in plaats daarvan de themamap selecteren.
-The following pictures show two different typical file explorers and visualize the steps needed to browse and select your map folder according to our exampleFor setting up the theme folder the steps are identicalbut you need to select the themes folder instead.+
  
 {{:en:offlinemap_chooser_cgeo_map.jpg?direct&300|}} {{:en:offlinemap_chooser_cgeo_map.jpg?direct&300|}}
 {{ :en:offlinemap_chooser_locus_map.jpg?direct&300|}} {{ :en:offlinemap_chooser_locus_map.jpg?direct&300|}}
  
-Staying in our example the directory configuration should be shown look like this in the menu at the end:+Als we in ons voorbeeld blijven, moet de directoryconfiguratie er als volgt uitzien in het menu aan het einde:
  
 {{ :en:offlinemap_settings_done.jpg?direct&400 |}} {{ :en:offlinemap_settings_done.jpg?direct&400 |}}
 +Nu ben je klaar om de kaartbestanden (en thema's) te gebruiken met c: geo.
  
-Now you are ready to use your map files (and themes) with c:geo. 
  
- +===== Gebruik=====
-===== Usage =====+
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
-After adding new maps/themes to the configured directories a restart of c:geo is needed to recognize the added files.+Na het toevoegen van nieuwe kaarten/thema's in de geconfigureerde mappen is het noodzakelijk om c:geo te herstarten in verband met het herkennen van de toegevoegde bestanden.
 </WRAP> </WRAP>
  
-==== Using the map file ====+==== Het kaartbestand gebruiken ====
  
-If you correctly configured the directories, c:geo will now show all available offline map files in the map selection menu on your (live) map and in c:geo Menu -> Settings -> Map.+Als je de mappen juist hebt geconfigureerdzal c:geo nu alle beschikbare offline kaartbestanden tonen in het kaartmenu van je (live) kaart en in c:geo Menu -> Instellingen -> Kaarten.
  
 {{:en:offlinemap_map_selector_2.jpg?direct&400|}} {{:en:offlinemap_map_selector_2.jpg?direct&400|}}
 {{ :en:offlinemap_map_selector.jpg?direct&400|}} {{ :en:offlinemap_map_selector.jpg?direct&400|}}
  
-Once selected c:geo will continuously use this map file to render your map instead of using the online maps.+Wanneer je een kaart hebt geselecteerd zal c:geo dit kaartbestand renderen in plaats van de online kaarten.
  
-==== Using the theme ====+==== Het thema gebruiken ====
  
-After selecting the offline map file to be usedyou can assign the themewhich shall be used to render the map.+Na het selecteren van het offline kaart bestandkun je er een thema aan toekennendat zal worden gebruikt voor het renderen van de kaart.
  
-This can be done in the menu of the (live) map using the menu option ''Select map theme''If you installed a theme alongside with your offline mapplease make sure you select the corresponding theme here.+Dit kan worden gedaan in het menu van de (live) kaart door gebruik te maken van ''Selecteer kaart thema''Als je een thema hebt geïstalleerd naast je offline kaartstel dan hier het corresponderende thema in.
  
 {{:en:offlinemap_theme_selector.jpg?direct&400|}} {{:en:offlinemap_theme_selector.jpg?direct&400|}}
Regel 124: Regel 123:
  
  
-===== Advanced theme options ===== +===== Geavanceerde thema opties ===== 
- +Als je een thema hebt geinstalleerdkun je de zichtbaarheid van bepaalde kaart elementen configurerenJe kunt de gerelateerde opties in het (live) kaart menu vinden onder ''Thema Opties''.
-If you installed a themeyou can adjust and configure the visibility of certain map elements according to your needYou can find the related option in the (live) map menu under ''Theme Options''.+
  
 {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions.jpg?direct&400 |}} {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions.jpg?direct&400 |}}
  
-Here you can select a basic map style (e.g. HikingCyclingCarand customize it afterwards by enabling/disabling additional elements of the map.+Hier kun je een basis kaartstijl (bijvLopenFietsenAutoselecteren en nadien naar eigen wensen aanpassen door extra elementen van de kaart te activeren/deactiveren.
  
 {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions_2.jpg?direct&400 |}} {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions_2.jpg?direct&400 |}}
  
-===== Further reading on offline maps =====+===== Meer lezen over offline kaarten =====
  
-Link to some guides and tutorials made by c:geo users+Link naar handleidingen en tutorials gemaakt door c:geo gebruikers
  
-^ Link ^ Language Description ^  +^ Link ^ TaalOmschrijving^  
-|[[https://www.saarfuchs.com/2019/05/cgeo-so-einfach-kann-geocaching-sein-vortragsfolien-2019.html|Saarfuchs Blog]]|German|Tutorial about c:geo and offline usage|+|[[https://www.saarfuchs.com/2019/05/cgeo-so-einfach-kann-geocaching-sein-vortragsfolien-2019.html|Saarfuchs Blog]]|Duits|Tutorial over c:geo en offline gebruik.|
  
  
nl/offlinemaps.1575717529.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/12/07 12:18 door linstylemon